Jak złożyć zamówienie na Kartę Podarunkową Arkadii:

Należy wypełnić i podpisać załączony formularz zamówienia. Formularz należy przesłać na nr faksu: 22 33 13 401 lub adres e-mail: info@arkadia.com.pl. Konsultant w ciągu kilku godzin potwierdzi telefonicznie złożenie zamówienia. Zostanie wystawiona nota księgowa, na podstawie której będzie można dokonać płatności. Karty zostaną zasilone niezwłocznie po wpłacie kwoty z zamówienia. Karty będzie można odebrać w recepcji Arkadii.

  • Wartość zasilenia kart podarunkowych flex-e-card finansowana z ZFŚS nie powoduje zwiększenia podstawy wymiaru składki ZUS.

Korzyści finansowe dla firm

Rodzaj świadczenia Źródło finansowania Zwolnienie z ZUS Zwolnienie z PIT Koszt uzyskania przychodu VAT
Karty przedpłacone ZFŚS TAK TAK, do 380 zł rocznie Tak, kosztem jest odpis na ZFŚS NIE
Środki obrotowe NIE NIE TAK NIE

§2. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. 1998, nr 161, poz.1106, z późniejszymi zmianami): Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: pkt 19) świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  • Karty Podarunkowe flex-e-card są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 380 zł rocznie.

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (j.t. Dz. U. 2012, poz. 361, z późniejszymi zmianami): Wolne od podatku są: pkt 67) Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

  • Wartość kart flex-e-card wydanych pracownikom stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodu.

Podstawa prawna

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Art. 16 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992_r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397, z późniejszymi zmianami): Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: pkt 9) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak: lit. b) odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

Środki obrotowe

Art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992_r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397, z późniejszymi zmianami): Kosztami uzyskania przychodów sa koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...).

  • Charakter usług flex-e-card sprawia, że nie jest ona obciążona podatkiem VAT w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), gdyż wartość nominalna kart nie jest towarem ani usługa w myśl przepisów tej Ustawy.

Podstawa prawna

Przekazanie kuponów podarunkowych lub środków na karcie pracownikom nie rodzi obowiązku podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054, z późniejszymi zmianami).

Formularz Zamówienia Karty Podarunkowej